Oznamy

Oznam pre občanov, ktorí majú vyčlenený pozemok do bezplatného náhradného užívania

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28. 2. 2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok.

LISTOVÁ ZÁSIELKA ULOŽENÁ NA OBECNOM ÚRADE V HUBICIACH PRE Reginu Mucskovú

Oznámenie

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre Reginu Mucskovú, bytom Hubice na Obecnom úrade v Hubiciach. Túto zásielku je možné prevziať v úradných hodinách.

 

Vyvesené: 05.12.2017

oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Hubice ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub krovitých porastov (čistenie pozemku od náletových drevín), ktorých súvislá plocha presahuje 20 m rastúcich na pozemku parc. č. 65/3, 65/19, 65/8  v k.ú. Hubice.

Výlet pre dôchodcov

Obecné zastupiteľstvo a Obecný úrad Hubice organizuje dňa 1.12.2017 (piatok)

výlet pre seniorov obce Hubice na Vianočné trhy do mesta Sopron (HU) so zastávkou v čokoládovni Kittsee (AT)

 

Žiadame záujemcov aby sa hlásili na Obecnom úrade Hubice alebo na tel.č. 031/5693508 do 27.11.2017

V prípade nenaplnenia kapacity autobusu seniormi sa môžu hlásiť aj ostatní občania obce Hubice

oznAM

 

DŇA 16.11.2017 (ŠTVRTOK) BUDE OBECNÝ ÚRAD Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÝ

2017.11.16-ÁN (CSÜTÖRTÖK) TECHNIKAI OKOK MIATT A KÖZSÉGI HIVATAL ZÁRVA LESZ