Oznamy

Výlet pre dôchodcov

Obecné zastupiteľstvo a Obecný úrad Hubice organizuje dňa 1.12.2017 (piatok)

výlet pre dôchodcov na vianočné trhy do mesta Sopron (HU) zo zastávkou v čokoládovni Kittsee (AT)

 

Prosíme záujemcov aby sa hlásili na Obecnom úrade Hubice alebo na tel.č. 031/5693508 do 27.11.2017

V prípade nenaplnenia autobusu dôchodcami sa môžu hlásiť aj občania obce Hubice

oznAM

 

DŇA 16.11.2017 (ŠTVRTOK) BUDE OBECNÝ ÚRAD Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÝ

2017.11.16-ÁN (CSÜTÖRTÖK) TECHNIKAI OKOK MIATT A KÖZSÉGI HIVATAL ZÁRVA LESZ

LISTOVÁ ZÁSIELKA ULOŽENÁ NA OBECNOM ÚRADE V HUBICIACH PRE Gabrielu Razgyelovú

Oznámenie

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre Gabrielu Razgyelovú, bytom Hubice na Obecnom úrade v Hubiciach. Túto zásielku je možné prevziať v úradných hodinách.

 

Vyvesené: 09.11.2017

informácia pre verejnosť - rekonštrukcia čov hubice

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti _Rekonštrukcia ČOV Hubice" podlieha zisťovaciemu konaniu podľa §18 ods. 2 písm. d) zákona.