Listová zásielka uložená na Obecnom úrade v Hubiciach pre Moniku Iľašovú

Oznámenie

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre Iľašovú Moniku, bytom Hubice na Obecnom úrade v Hubiciach. Túto zásielku je možné prevziať v úradných hodinách.

 

Vyvesené:25.10.2017