LISTOVÁ ZÁSIELKA ULOŽENÁ NA OBECNOM ÚRADE V HUBICIACH PRE Reginu Mucskovú

Oznámenie

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre Reginu Mucskovú, bytom Hubice na Obecnom úrade v Hubiciach. Túto zásielku je možné prevziať v úradných hodinách.

 

Vyvesené: 05.12.2017