oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Hubice ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub krovitých porastov (čistenie pozemku od náletových drevín), ktorých súvislá plocha presahuje 20 m rastúcich na pozemku parc. č. 65/3, 65/19, 65/8  v k.ú. Hubice.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Hubice č. 28, 930 39 Hubice, alebo elektronicky na e-mail: hubice@hubice.sk v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

 

V Hubiciach 28.11.2017