Oznamy

oznámenie o začatí správneho konania vo veci drobná stavba

Obec Hubice, ako príslušný orgán podľa  ust. §117 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)  a § 13 ods. 4 písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci drobná stavba - samostatne stojaca garáž do 25 m.

Žiadateľ požiadal o Súhlas obce s realizáciou drobnej stavby –  samostatne stojaca garáž - do 25 mna parc. č. 120/11, v k. ú. obce Hubice.