Oznamy

oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Hubice ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub stromu - Lipa - Tilia na parc. č. E 70/1,  v k.ú. Hubice.

Pozvánka - cirkus variette karlson

CIRKUS VARIETTE KARLSON  uvádza svoj nový program SHOW PIRÁTI Z KARIBIKU A REVIVAL A ICH PLAZY

Kultúrny dom Hubice

06.02.2018 Utorok o 17:30 hod

 

Bližšie info viď. v prílohe