Listová zásielka uložená na Obecnom úrade v Hubiciach pre Reginu Mucskovú

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Reginu Mucskovú , Hubice na Obecnom úrade v Hubiciach. Listovú zásielku  je možné prevziať na Obecnom úrade Hubice č.28 v úradných hodinách.

Vyvesené:29.11.2019