O nás

Obec je doložená z roku 1293 ako Gumba, z roku 1948 ako Hubice; marďarsky Gomba, Nemesgomba. Obec sa spomína z roku 1293. Časť patrila viacerým zemianskym rodinám, časť bola kmeňovým majet­kom Gombayovcov, ktorý tu mali opevnený kaštieľ, v roku 1553 Aranyossiovcom, Csorbovcom, Zomorovcom, Molnárovcom, Beelyovcom, v 17. storočí väčšina arci­biskupovi Szelepcsényimu, do 20. storočia tu mal veľ­kostatok Wiener-Welten. V roku 1553 mala obec 7 port, v roku 1828 mala 28 domov a 197 obyvateľov. V roku 1666 tu arcibiskup zriadil manufaktúru na výrobu súkna (ktorá po jeho smrti zanikla), dal vybudovať rybníky a zaviedol rozsiahly chov oviec. Wiener v 19. stor. postavil žrebčín a zaviedol chov koní. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Ma­ďarsku . (Zdroj: www.e-obce.sk)

Oznamy

Výlet pre dôchodcov

Obecné zastupiteľstvo a Obecný úrad Hubice organizuje dňa 1.12.2017 (piatok)

výlet pre dôchodcov na vianočné trhy do mesta Sopron (HU) zo zastávkou v čokoládovni Kittsee (AT)

 

Prosíme záujemcov aby sa hlásili na Obecnom úrade Hubice alebo na tel.č. 031/5693508 do 27.11.2017

V prípade nenaplnenia autobusu dôchodcami sa môžu hlásiť aj občania obce Hubice

oznAM

 

DŇA 16.11.2017 (ŠTVRTOK) BUDE OBECNÝ ÚRAD Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÝ

2017.11.16-ÁN (CSÜTÖRTÖK) TECHNIKAI OKOK MIATT A KÖZSÉGI HIVATAL ZÁRVA LESZ

LISTOVÁ ZÁSIELKA ULOŽENÁ NA OBECNOM ÚRADE V HUBICIACH PRE Gabrielu Razgyelovú

Oznámenie

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre Gabrielu Razgyelovú, bytom Hubice na Obecnom úrade v Hubiciach. Túto zásielku je možné prevziať v úradných hodinách.

 

Vyvesené: 09.11.2017

informácia pre verejnosť - rekonštrukcia čov hubice

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti _Rekonštrukcia ČOV Hubice" podlieha zisťovaciemu konaniu podľa §18 ods. 2 písm. d) zákona.