O nás

Obec je doložená z roku 1293 ako Gumba, z roku 1948 ako Hubice; marďarsky Gomba, Nemesgomba. Obec sa spomína z roku 1293. Časť patrila viacerým zemianskym rodinám, časť bola kmeňovým majet­kom Gombayovcov, ktorý tu mali opevnený kaštieľ, v roku 1553 Aranyossiovcom, Csorbovcom, Zomorovcom, Molnárovcom, Beelyovcom, v 17. storočí väčšina arci­biskupovi Szelepcsényimu, do 20. storočia tu mal veľ­kostatok Wiener-Welten. V roku 1553 mala obec 7 port, v roku 1828 mala 28 domov a 197 obyvateľov. V roku 1666 tu arcibiskup zriadil manufaktúru na výrobu súkna (ktorá po jeho smrti zanikla), dal vybudovať rybníky a zaviedol rozsiahly chov oviec. Wiener v 19. stor. postavil žrebčín a zaviedol chov koní. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Ma­ďarsku . (Zdroj: www.e-obce.sk)

Oznamy

oznámenie o začatí správneho konania vo veci drobná stavba

Obec Hubice, ako príslušný orgán podľa  ust. §117 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)  a § 13 ods. 4 písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci drobná stavba - samostatne stojaca garáž do 25 m.

Žiadateľ požiadal o Súhlas obce s realizáciou drobnej stavby –  samostatne stojaca garáž - do 25 mna parc. č. 120/11, v k. ú. obce Hubice.

oznámenie

 

OZNÁMENIE

 

Vážení občania, oznamujeme Vám, že Obecný úrad Hubice bude

dňa 09.04.2018 (pondelok)

zatvorený z dôvodu školenia pracovníkov úradu.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Ďakujeme za pochopenie.