Oznam dane - Értesítés adó

Daňové priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do 31.01.2020 v prípade, ak Vám v období od 2.jan.2019 do 1.jan.2020 vnikla alebo zanikla daňová povinnosť, alebo ak nastali zmeny (kúpa, predaj, dedenie, darovanie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, dražba).

Tiež je potrebné podať priznanie k dani za psa - pribudnutie, úhyn psa. Každú zmenu je vlastník/držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočnosti.

Az adóveballást, illetve a részleges adóveballást 2020.01.31-ig be kell nyújtani, ha 2019.jan.2. és 2020.jan.1. között adózott/adóköteles lett, vagy változás történt (vásárlás, eladás, öröklés, adomány, építkezési vagy kolaudációs engedély, aukció).

Továbbá be kell adni az adóbevallást a kutyákra is - gyarapodás, halál esetén. Minden változást a kutya tulajdonosnak/birtokosnak 30 napon belül írásbán be kell jelentenie.