Oznamy

Listová zásielka pre Jarmilu Lesovú

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Jarmilu Lesovú , Hubice   na pošte v Zlatých Klasoch. Oznámenie o uložení zásielky  je možné prevziať na Obecnom úrade Hubice č.28 v úradných hodinách.

Vyvesené:21.01.2020

Oznam pre rodičov MŠ- Értesítés az óvodai szülők számára

       Obec Hubice prevádzkovateľ predškolského zariadenia MŠ v Hubiciach, zastúpená starostkou OcÚ oznamuje rodičom detí, že kvôli zvýšenej chorobnosti detí MŠ preruší prevádzku od 22.01.2020 / streda/ do 24.01.2020/ piatok/

 MŠ začína v prevádzke 27.01.2020 / v pondelok/

Brigáda - Brigád

Do mliekarne v Hubiciach hľadajú výpomoc na jednoduché práce, ako balenie výrobkov, váženie, skladanie a príprava obalových materiálov, umývanie.

Miesto: areál AgroBio Hubice (smer Štvrtok na Ostrove)

Čas: podľa dohody, aj pár hodín denne

Odmena: 3,50€/hodina (+odmeny - výrobky z ich výrob)

Viac informácií Vám poskytnú na mieste alebo bagiova@staryotec.sk

Oznam dane - Értesítés adó

Daňové priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do 31.01.2020 v prípade, ak Vám v období od 2.jan.2019 do 1.jan.2020 vnikla alebo zanikla daňová povinnosť, alebo ak nastali zmeny (kúpa, predaj, dedenie, darovanie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, dražba).

Tiež je potrebné podať priznanie k dani za psa - pribudnutie, úhyn psa. Každú zmenu je vlastník/držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočnosti.