Oznamy

Oznam dane - Értesítés adó

Daňové priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do 31.01.2020 v prípade, ak Vám v období od 2.jan.2019 do 1.jan.2020 vnikla alebo zanikla daňová povinnosť, alebo ak nastali zmeny (kúpa, predaj, dedenie, darovanie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, dražba).

Tiež je potrebné podať priznanie k dani za psa - pribudnutie, úhyn psa. Každú zmenu je vlastník/držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočnosti.

Listová zásielka pre Jarmilu Lesovú

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Jarmilu Lesovú , Hubice   na pošte v Zlatých Klasoch. Oznámenie o uložení zásielky  je možné prevziať na Obecnom úrade Hubice č.28 v úradných hodinách.

Vyvesené:15.01.2020

Listová zásielka pre Jarmilu Lesovú

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Jarmilu Lesovú , Hubice   na pošte v Zlatých Klasoch. Oznámenie o uložení zásielky  je možné prevziať na Obecnom úrade Hubice č.28 v úradných hodinách.

Vyvesené:13.01.2020

Voľby do NR SR v roku 2020 - Informácie pre voliča

       e-mailovú adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady                                                                       Slovenskej republiky 2020: