Oznamy

Listová zásielka uložená na pošte v Zlatých Klasoch pre Jarmilu Lesovú

V súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Jarmilu Lesovú , Hubice   na pošte v Zlatých Klasoch. Oznámenie o uložení zásielky  je možné prevziať na Obecnom úrade Hubice č.28 v úradných hodinách.

Vyvesené:05.12.2019

Mikuláš - Mikulás

Oznamujeme rodičom, že poukážky na mikulášske balíčky si môžu prevziať na obecnom úrade počas úradných hodín do 6.12.2019. Na mikulášske balíčky majú nárok deti od 1 do 13 rokov s trvalým pobytom v našj obci .

Értesítjük a szülőket, hogy az utalványokat a mikulás csomagokra átvehetik a községházán félfogadási időben 2019.12.6-ig. A mikulás csomagra 1 éves kortól 13 éves korig jogosultak a gyerekek, akik állandó lakhellyel rendelkeznek falunkban.