Oznamy

Elektronická adresa na doručenie oznámenia

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  obce Hubice je nasledovná: hubice@hubice.sk

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Hubice, Hlavná 28, 930 39 Hubice

Hubice, dňa 15.06.2015

Výzva na predkladanie ponúk

zverejnená v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle

postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Základné informácie

Výsledky nových volieb starostu obce zo dňa 07.03.2015

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 499
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 364
Účasť voličov v %: 73
Počet odovzdaných obálok: 364
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce: 362


 

Meno a priezvisko

Počet hlasov

Zvolený

Výsledky komunálnych volieb 2014

Zoznam kandidátov na pozíciu starostu obce
 

Meno a priezvisko

Počet hlasov

Zvolený

Politické strany, koalície politických strán, ktoré kandidáta navrhli alebo nezávislý kandidát