O nás

Obec je doložená z roku 1293 ako Gumba, z roku 1948 ako Hubice; marďarsky Gomba, Nemesgomba. Obec sa spomína z roku 1293. Časť patrila viacerým zemianskym rodinám, časť bola kmeňovým majet­kom Gombayovcov, ktorý tu mali opevnený kaštieľ, v roku 1553 Aranyossiovcom, Csorbovcom, Zomorovcom, Molnárovcom, Beelyovcom, v 17. storočí väčšina arci­biskupovi Szelepcsényimu, do 20. storočia tu mal veľ­kostatok Wiener-Welten. V roku 1553 mala obec 7 port, v roku 1828 mala 28 domov a 197 obyvateľov. V roku 1666 tu arcibiskup zriadil manufaktúru na výrobu súkna (ktorá po jeho smrti zanikla), dal vybudovať rybníky a zaviedol rozsiahly chov oviec. Wiener v 19. stor. postavil žrebčín a zaviedol chov koní. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Ma­ďarsku . (Zdroj: www.e-obce.sk)

Oznamy

Oznámenie pre obyvateľov obce - poplatok za odvoz KO 2017

Vážení spoluobčania!

Oznamujeme Vám, že komunálny odpad sa aj v roku 2017 bude vyvážať vždy každý druhý piatok v ranných hodinách.Na základe všeobecne záväzneho nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2017, poplatok za odvoz komunálneho odpadu sa nezmenil, teda činí 50,00 € za jednu 110 lit. smetnú / kuka / nádobu.

Oznámenie pre obyvateľov obce - Správa dane 2016/2017

Správa dane – 2016/2017

Ak ste v roku 2016 nadobudli, predali, darovali, skolaudovali, vydražili alebo zdedili nehnuteľnosť /stavbu, byt, stavebný pozemok, záhradu, rekreačnú chatku, garáž, ornú pôdu, atď./, musíte najneskôr do 31. januára 2017 podať priznanie k dani z nehnuteľností na vznik príp. zánik daňovej povinnosti u správcu miestnych daní na Obecnom úrade v Hubiciach.

Termíny separovaného zberu papiera a plastov rok 2017 - POZOR ZMENA HARMONOGRAMU vývozu!

Na základe oznámenia fi. Marius Pedersen a.s. informujeme Vás o zmene harmonogramu vývozu separátov na r. 2017. 
 

V januári vývoz papiera sa uskutoční mimoriadne 19.01.2017 (štvrtok).

Upravený harmonogram viď. v prílohe.

Oznámenie pre obyvateľov obce - odvoz plastov

Vážení spoluobčania,

na základe oznámenia firmy Márius Pedersen, dávame na vedomie Váženým spoluobčanom, že plánovaný odvoz plastov bude vykonaný namiesto 28. decembra, nasledujúci deň 29. decembra 2016 t.j. v štvrtok v ranných hodinách.

Tisztelt polgártársak,

a Márius Peredsen vállalat értsítése alapján, tudatjuk a Tisztelt lakóssággal, hogy a tervezett plaszt elszállítását községünkből december 28.  helyett, másnap, azaz december 29. én csütörtökön a reggeli órákban fogják végezni.