O nás

Obec je doložená z roku 1293 ako Gumba, z roku 1948 ako Hubice; marďarsky Gomba, Nemesgomba. Obec sa spomína z roku 1293. Časť patrila viacerým zemianskym rodinám, časť bola kmeňovým majet­kom Gombayovcov, ktorý tu mali opevnený kaštieľ, v roku 1553 Aranyossiovcom, Csorbovcom, Zomorovcom, Molnárovcom, Beelyovcom, v 17. storočí väčšina arci­biskupovi Szelepcsényimu, do 20. storočia tu mal veľ­kostatok Wiener-Welten. V roku 1553 mala obec 7 port, v roku 1828 mala 28 domov a 197 obyvateľov. V roku 1666 tu arcibiskup zriadil manufaktúru na výrobu súkna (ktorá po jeho smrti zanikla), dal vybudovať rybníky a zaviedol rozsiahly chov oviec. Wiener v 19. stor. postavil žrebčín a zaviedol chov koní. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Ma­ďarsku . (Zdroj: www.e-obce.sk)

Oznamy

Výberové konanie- Referent/ka obecného úradu

Obec Hubice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: referent/ka obecného úradu s termínom nástupu IHNEĎ resp. dohodou.

Termín ukončenia výberového konania je 15.5.2017

Bližšie info. viď. v prílohe.

OZNAM NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA

Obecné zastupiteľstvo v Hubiciach vyhlasuje v zmysle § 18a odst. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, voľbu hlavného kontrolóra obce Hubice na deň 19.06.2017. Voľba sa uskutoční na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Hubiciach. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s prílohami uvedenými nižšie v zalepenej obálke s názvom " Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ" do 31.05.2017.