O nás

Obec je doložená z roku 1293 ako Gumba, z roku 1948 ako Hubice; marďarsky Gomba, Nemesgomba. Obec sa spomína z roku 1293. Časť patrila viacerým zemianskym rodinám, časť bola kmeňovým majet­kom Gombayovcov, ktorý tu mali opevnený kaštieľ, v roku 1553 Aranyossiovcom, Csorbovcom, Zomorovcom, Molnárovcom, Beelyovcom, v 17. storočí väčšina arci­biskupovi Szelepcsényimu, do 20. storočia tu mal veľ­kostatok Wiener-Welten. V roku 1553 mala obec 7 port, v roku 1828 mala 28 domov a 197 obyvateľov. V roku 1666 tu arcibiskup zriadil manufaktúru na výrobu súkna (ktorá po jeho smrti zanikla), dal vybudovať rybníky a zaviedol rozsiahly chov oviec. Wiener v 19. stor. postavil žrebčín a zaviedol chov koní. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Ma­ďarsku . (Zdroj: www.e-obce.sk)

Oznamy

Listová zásielka uložená na Obecnom úrade v Hubiciach pre Reginu Mucskovú

Oznámenie

v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Obecný úrad Hubice oznamuje uloženie listovej zásielky pre: Reginu Mucskovú , Hubice   na Obecnom úrade v Hubiciach. Túto zásielku je možné prevziať v úradných hodinách.

Vyvesené:17.09.2019

Selektujme správne - Szelektáljunk helyesen

V našej obci sú umiestnené nasledovné kontajnery:

Sklo - Dvory, pred starou administratívnou budovou, pri kostole, pri obecnom úrade, pred materskou školou, na konci ulice športového ihriska

Kovy - pred starou administratívnou budovou, pri obecnom úrade

Viacvrtstvové VKM - pri obecnom úrade

Prosíme občanov, aby selektovali správne! 

Každý odpad treba umiestniť do správneho kontajnera jednotlivo, nie vo vreciach a čisté!

Pripomienky k cestovným poriadkom

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2019/2020, si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky resp. pripomienky, aby ste nám tieto ohlásili do termínu 27.09.2019 mailom hubice@hubice.sk , telefonicky 031/5693508 alebo osobne na Obecný úrad Hubice. 

Oznámenie - Értesítés

Obecný úrad bude dňa 12.09.2019 z dôvodu školenia pracovníkov zatvorený.

Za pochopenie ďakujeme.

 

A községi hivatal 2019.09.12 – én iskolázás miatt zárva lesz.

Megértésüket köszönjük.