O nás

Obec je doložená z roku 1293 ako Gumba, z roku 1948 ako Hubice; marďarsky Gomba, Nemesgomba. Obec sa spomína z roku 1293. Časť patrila viacerým zemianskym rodinám, časť bola kmeňovým majet­kom Gombayovcov, ktorý tu mali opevnený kaštieľ, v roku 1553 Aranyossiovcom, Csorbovcom, Zomorovcom, Molnárovcom, Beelyovcom, v 17. storočí väčšina arci­biskupovi Szelepcsényimu, do 20. storočia tu mal veľ­kostatok Wiener-Welten. V roku 1553 mala obec 7 port, v roku 1828 mala 28 domov a 197 obyvateľov. V roku 1666 tu arcibiskup zriadil manufaktúru na výrobu súkna (ktorá po jeho smrti zanikla), dal vybudovať rybníky a zaviedol rozsiahly chov oviec. Wiener v 19. stor. postavil žrebčín a zaviedol chov koní. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Ma­ďarsku . (Zdroj: www.e-obce.sk)

Oznamy

Oznámenie o zámere Obce Hubice

Oznámenie o zámere Obce Hubice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

viď. príloha

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, za účelom výberu dodávateľa na tovary a práce pre projekt s názvom " Rekonštrukcia a prístavba domu smútku v obci Hubice".

viď. príloha.

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Vážení spoluobčania,

oznamujeme Vám, že dňa 30.03.2016 v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod. nebude elektrická energia v domácnostiach, ktoré elektrickú energiu dostávajú z trafostanice, ktorá sa nachádza na Štvrtockej ceste.